Gebruiksvoorwaarden

Hoewel Hypor er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site actueel en zo nauwkeurig mogelijk is, kan Hypor geen garanties geven of toezeggingen doen met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, de juistheid of de betrouwbaarheid, dan wel de resultaten van het gebruik van of anderszins in verband met de informatie/gegevens op deze site of sites waarnaar deze site een link bevat.

Hypor en haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen, haar partners of licentiegevers zijn nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, contractueel dan wel uit onrechtmatige daad, die zich mocht voordoen als gevolg van of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de content daarop of sites waarnaar deze site een link bevat, behoudens voor zover die schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld van Hypor.

Indien in uw land of woonplaats de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid of enige afwijzing van garanties zoals neergelegd in deze disclaimer niet is toegestaan, zijn die uitsluitingen, beperkingen of afwijzingen van garanties beperkt voor zover dat noodzakelijk is op grond van het toepasselijk recht.